Thot Online

TARIFA NÚVOL

“Aprofiti els nostres descomptes en segones empreses en la TARIFA NÚVOL

“Amb la TARIFA NÚVOL, la gestió de la seva empresa està a un clic.”*

La TARIFA NÚVOL li ofereix una gestió ràpida i eficient del seu negoci gràcies a un software adaptat a les necessitats de la seva empresa i una constant revisió del nostre equip de professionals.Vostè realitzarà la comptabilitat i totes les operacions diàries que comporta la gestió de la seva empresa, com la comptabilització de vendes, compres, moviments de caixa, banc, etc.El nostre equip de professionals, al compartir un espai virtual comú i segur, s’encarrega de revisar i supervisar aquests moviments així com d’avaluar l’evolució de la seva empresa i optimitzar els seus recursos per fer-la més rendible.La seva empresa tindrà un assessorament Fiscal i Comptable directe, “Thot online”.Recordi que amb la tarifa NÚVOL vostè podrà accedir a la seva empresa des de qualsevol lloc que disposi d’un terminal amb connexió a Internet.

Així mateix dins de la TARIFA NÚVOL estan incloses les presentacions de caire general davant Hisenda i el Registre Mercantil:Impostos trimestrals i resums anuals (IVA, M130, M123, M390...).Declaracions Informatives  (M347, M349, M184,...).Impost de Societats i entregues a compte.Confecció i presentació dels Comptes Anuals. Presentació dels Llibres comptables al Reg. Mercantil.Atenció de Requeriments de l’AEAT, fins al recurs de reposició.Declaració de la Renda de l’Administrador de la societat.

En qualsevol moment podrà afegir empreses addicionals.


 

TARIFA CLÀSSICA

Oblidi’s dels papers! Amb la nostra Tarifa Clàssica, nosaltres ens encarreguem de la gestió comptable i documental de la seva empresa: vostè simplement ens haurà de fer arribar la documentació periòdicament(factures de compra, venda, extractes bancaris, despeses vàries, etc.).

En tot moment podrà consultar l’estat de la seva empresa en un clic, des de qualsevol PC amb connexió a Internet, i veure l’evolució dels ingressos, despeses, comptes de proveïdors, clients...

Conegui l’estat de la seva empresa en tot moment!

Deixi al Núvol els papers i la seva gestió en les mans dels nostres professionals.

Alhora també ens encarregarem de les presentacions de caire general, davant d’Hisenda i el Registre Mercantil.


 

TARIFA LABORAL

“Si està pensant en reduir els costos de gestió de personal, el que la seva empresa necessita és la nostra TARIFA LABORAL

 • Tramitació telemàtica d’altes, baixes, canvis de categories professionals, jornades de treball, contractes... de treballadors a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

  Elaboració de tot tipus de contractes, variacions i pròrrogues de treball i la corresponent tramitació a l’Oficina de Treball de la Generalitat.

  Entrega comunicació de dades a efectes de l’IRPF (Model 145).

 • Notificacions de les finalitzacions dels contractes de treball amb indicació de les pròrrogues i/o bonificacions que es puguin realitzar.

  Tramitacions a l’INSS o Mútua d’accidents de treball dels “partes” de baixa, alta i confirmacions de les situacions d’incapacitat temporal. Elaboració i tramitació dels “partes” d’accident de treball.

  Confecció mensual de les nòmines dels treballadors, així com de les liquidacions amb la documentació necessària per tramitar prestacions d’atur, d’incapacitat o jubilació i pagues extraordinàries. Càlcul trimestral del percentatge de l’IRPF aplicat en les nòmines.

  Confecció i tramitació mensual de les cotitzacions a la Seguretat Social (Models TC2 i TC1), amb domiciliació o pagament electrònic.
 • Elaboració anual del calendari laboral amb especificació de l’horari de treball, festius, vacances… en relació amb el conveni col·lectiu d’aplicació.

  Informació mensual dels costos individuals de cada treballador, detallats per centres i del conjunt de l’Empresa (amb format Word o Excel segons necessitats). Elaboració del fitxer per enviar les remeses de les nòmines en format bancari i format Excel.

  Declaracions trimestrals o mensuals de retencions (Model 111-115 ) i declaració anual (Model 190-180), així com possibles rectificacions o complementaries. Certificats de retencions i ingressos a compte de l’IRPF.

  Atenció als requeriments d’informació de sous i salaris per embarg de nòmines tant per la Seguretat Social com per Hisenda, fins a recurs de reposició.

  Redacció i assessorament comunicacions per amonestacions i/o acomiadaments per causes disciplinàries o objectives.

  Assessorament en l’aplicació dels convenis col·lectius vigents així com en la resta de normativa laboral i de seguretat social. Comunicacions sobre novetats laborals i de seguretat social.

 

TARIFES COL·LECTIVES

“Si el que vol es treure el major rendiment dels nostres serveis aprofiti les nostres TARIFES COL·LECTIVES.”*

Combini els nostres serveis laborals, fiscals i comptables i tregui el major rendiment segons les necessitats de la seva empresa.

Vostè tria el que millor s’adapta a la seva empresa.

Laboral + Núvol = Núvol TG

Laboral + Scan = Scan TG

Laboral + Clàssica = ClàssicaTG

 

 

 

Dades de Contacte

   973 443 080
  Av. Pere III, 39 · 25600 BALAGUER (Lleida)

Segueixi'ns a les xarxes