NOTÍCIES

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat l'ordre que regula per a l'any 2016 el mètode destimació objectiva de l'IRPF i el règim simplificat de l'IVA, on s'incorporen les novetats introduïdes per la reforma fiscal i la llei de PGE.

Descarregar circular

Segons l'ordre HAP/2178/2015, de 9 d'octubre, s'eleva el límit exempt de l'obligació d'aportar garantia en les sol·licitutds d'aplaçament o fraccionament a 30.000€

No s'exigiran granties per les sol·licituds d'aplaçament i fraccionament de pagament dels deutes, quan el seu import en conjunt no excedeixi de 30.000 euros i es trobin tant en període voluntari com en període executiu de pagament, sense perjudici del manteniment, en aquest últim cas, de les traves existents sobre béns i drets del deutor en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Llegir més

Pagament fraccionat del Impost de Societats

Descarregar

Dades de Contacte

   973 443 080
  Av. Pere III, 39 · 25600 BALAGUER (Lleida)

Segueixi'ns a les xarxes